Rezultaty

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Przewodnik po aplikacji:

Kompleksowa ocena poziomu kompetencji uczniów wybranych kierunków kształcenia w szkołach technicznych – przewodnik po aplikacji:

Zapoznaj się z interaktywną wersją przewodnika w wersji polskiej lub angielskiej

 

Badania pierwotne:

Summary of research conducted within the project. Basic analyses.

Summary of quantitative research conducted within the project. Advanced analyses.

Go4VocationalSkills. Qualitative research – second round

Badania wtórne:

Analysis of secondary sources concerning standards of competencies.

Opis rezultatów w projekcie:

R1: Profile kompetencyjne dla trzech wybranych zawodów i stanowisk

Data rozpoczęcia działania: 01-01-2022

Data zakończenia działania: 29-02-2024

Profile kompetencyjne określają zestaw pożądanych kompetencji. Przez kompetencję rozumiane są wiedza, umiejętności i postawy. Dla każdej kompetencji określony został pożądany jej poziom dla każdego wybranego zawodu i stanowiska. W projekcie zaplanowano przygotowanie profili dla 15 stanowisk w ramach 3ch kierunków kształcenia: technik budownictwa, technik logistyk, technik energii odnawialnej. Zrealizowane dotychczas prace obejmują m.in.:

 1. Selekcję kompetencji, które są kluczowe do efektywnego funkcjonowania w pracy absolwentów szkół technicznych.
 2. Zdefiniowanie pojęcia poziomu kompetencji i liczby poziomów, na których będą one weryfikowane.
 3. Zdefiniowanie dla każdej kompetencji, co oznacza dany jej poziom (zakres wiedzy, umiejętności, prezentowanych postaw).
 4. Określenie pożądanego poziomu wyróżnionych kompetencji dla poszczególnych zawodów i stanowisk.

Realizacja wymienionych prac wymagała przeprowadzenia badań, które umożliwiły identyfikację kluczowych kompetencji w zawodach i pożądanej przez pracodawców wiedzy zawodowej, wskazanie poziomów poszczególnych kompetencji dla określonych stanowisk w ramach 3ch kierunków kształcenia oraz założeń w tym zakresie wynikających ze standardów nauczania. Zrealizowano badania pierwotne i wtórne. Badania pierwotne przeprowadzono z wykorzystaniem dostosowanych do uczestników metod, a mianowicie:

 1. Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) z ekspertami reprezentującymi zarówno praktykę gospodarczą (przede wszystkim pracujących na stanowiskach kierowniczych, odpowiedzialnych za ocenę personelu i planowanie jego rozwoju, zaangażowanych we współpracę ze szkołami), jak i przedstawicielami szkół średnich – techników (głównie dyrektorami, nauczycielami zawodów, doradcami zawodowymi, osobami współpracującymi z firmami). Badania prowadzone były w każdym z krajów partnerskich, minimalna zakładana łączna liczba wywiadów wynosi 80 (w dwóch falach – w 2022 i 2023 r.). Opinie zebrane od ekspertów pozwoliły trafnie określić pożądany dla wybranych zawodów i stanowisk poziom poszczególnych kompetencji oraz wymagany zakres wiedzy zawodowej. Badania zaplanowane jest w dwóch fazach: w początkowym okresie realizacji projektu oraz aktualizacja w drugiej części realizacji projektu.
 2. Badania kwestionariuszowe (PAPI) w grupie uczniów z każdego kraju partnerskiego. W badaniach udział wzięli głównie uczniowie ostatnich klas z 3ch przedmiotowych zawodów oraz młodzi absolwenci tych kierunków. Grupa respondentów badania wyniosła łącznie 428 osób. Badanie pozwoliło na określenie znajomości przez uczniów wymogów rynku pracy po danym kierunku, ale również na ocenę systemu nauczania, a przede wszystkim weryfikacji wiedzy i umiejętności w formie zdalnej.

Główne grupy docelowe rozwiązania:

 1. Szkoły, które dzięki R1 będą mogły ocenić dopasowanie profili kompetencyjnych swoich uczniów do wymogów pracodawców, doskonalić programy nauczania i w efekcie lepiej przygotować absolwentów do wejścia na rynek pracy.
 2. Uczniowie, którzy będą mogli zweryfikować swoje kompetencje w odniesieniu do wymogów rynku pracy, zwrócić uwagę na luki kompetencyjne i planować działania rozwojowe.

Za rezultat odpowiedzialny jest Lider, w pracach uczestniczą wszyscy partnerzy. Wypracowanie rezultatu zaplanowano w okresie 01.2022 – 02.2024, ale przebiegać ono będzie w dwóch podokresach 01.2022 – 11.2022 oraz 10.2023 – 02.2024. Wynika to z konieczności aktualizacji diagnozy potrzeb i przygotowania ostatecznej wersji po etapie testowania narzędzia do oceny kompetencji. Podział prac i dotychczas zrealizowane działania:

 1. Przygotowanie narzędzi badawczych do pogłębionej diagnozy potrzeb – scenariusz IDI oraz kwestionariusz do badania PAPI. Za przygotowanie narzędzi odpowiadał Lider, propozycje konsultowane ze wszystkim partnerami.
 2. Przeprowadzenie badań pierwotnych w ramach pogłębionej diagnozy potrzeb – badania prowadzone przez partnerów ze wszystkich krajów, planowano udział min. 400 uczniów i 40 ekspertów, zrealizowano udział 428 uczniów/ młodych absolwentów oraz 36 ekspertów.
 3. Analiza źródeł wtórnych w zakresie oczekiwanych standardów kompetencji – w prace zaangażowani byli wszyscy partnerzy. Partner polski przygotował desk research w obszarze kompetencji uniwersalnych, pozostali partnerzy przygotowali raporty na temat kompetencji zawodowych (w podziale na wiedzę, umiejętności i IT kierunkowe) dla wybranych kierunków kształcenia: Hiszpania – logistyka, Bułgaria – budownictwo, Grecja – odnawialne źródła energii.
 4. Opracowanie wyników badań pierwotnych i wtórnych – wyniki badań zostały opracowane w formie raportów. Badania pierwotne – lider przygotował dwa raporty: Basic analyses oraz Advanced analyses. Badania wtórne – partner polski przygotował zbiorczy raport z badania desk research.
 5. Przygotowanie dla wybranych zawodów i stanowisk profili kompetencyjnych – wzorcowe materiały przygotowane zostały przez Lidera. Partnerzy z Hiszpanii, Bułgarii i Grecji przygotowali profile kompetencyjne dla min. 5 stanowisk/ zawodów w ramach wybranego kierunku kształcenia.

Działania planowane w drugiej fazie:

 1. Aktualizacja pogłębionej diagnozy potrzeb – za opracowanie koncepcji i przygotowanie narzędzi badawczych odpowiedzialny Lider. Badania prowadzone przez partnerów z wszystkich krajów w postaci wywiadów IDI z ekspertami (łącznie 40 ekspertów, głównie z bazy osób biorących udział w pogłębionej diagnozie potrzeb). Celem będzie ocena stabilności profili kompetencyjnych (np. odporność na zmiany na rynku wywołane pandemią).
 2. Weryfikacja profili kompetencyjnych po etapie testowania narzędzia (R3) do oceny kompetencji i aktualizacji diagnozy – po ocenie zakresu zmian w profilach kompetencyjnych oraz na bazie wniosków z testowania zostaną wprowadzone niezbędne korekty/ uzupełnienia do profili dla poszczególnych zawodów i stanowisk.
 3. Wypracowanie ostatecznej wersji rezultatu – planujemy ocenę rezultatu przez osoby niezaangażowane w projekt – głównie przedstawicieli szkół, w tym spoza partnerstwa; uwzględnienie ewentualnych uwag przy opracowaniu wersji ostatecznej.

R2: Testy kompetencji dla trzech kierunków kształcenia (wsad merytoryczny)

Data rozpoczęcia działania: 01-10-2022

Data zakończenia działania: 30-04-2024

Testy kompetencji planujemy opracować w postaci zbioru pytań, zadań i kwestii problemowych (dalej ogólnie: pytań) przygotowanych jako test wyboru, co umożliwi w dalszym kroku budowę narzędzia do automatycznej weryfikacji poziomu kompetencji. Uwzględnione zostaną zarówno zagadnienia związane z oceną wiedzy i umiejętności, jak i oczekiwanych zachowań determinowanych postawami uczniów. Dla każdej z wyróżnionych w ramach rezultatu R1 kluczowej kompetencji przygotowany zostanie zestaw 20 pytań, które docelowo w narzędziu informatycznym (R3) będą losowane w trakcie rozwiązywania testu przez uczniów. Pytania będą miały różną postać, uzależnioną przede wszystkim od charakteru ocenianej kompetencji – obszar: wiedzy, umiejętności czy postaw. Wstępnie planujemy (ostateczne rozwiązanie zostanie wypracowane w dalszej części): – w przypadku oceny wiedzy (zawodowej i z innego zakresu, jak np. wiedza informatyczna) – pytania, w których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa, – w przypadku oceny umiejętności – pytania, w których liczba poprawnych odpowiedzi może być zmienna oraz zadania wymagające rozwiązania przed podaniem odpowiedzi, – w przypadku oceny postaw – pytania sformułowane w postaci kwestii problemowych, gdzie opisano sytuację wymagającą rozwiązania oraz podano potencjalne zachowania (sposoby postępowania) mające na celu jej rozwiązanie. W ramach prac określony zostanie schemat przechodzenia od udzielonych przez uczniów odpowiedzi do oceny poziomu danej kompetencji na opracowanej w ramach R1 skali. Schemat ten uzależniony będzie od charakteru ocenianej kompetencji (odpowiedź prawidłowa/ odpowiedź nieprawidłowa, rozwiązanie poprawne/ rozwiązanie niepoprawne, postępowanie bardziej preferowane/ postępowanie mniej preferowane). Ostatecznie wyniki oceny poszczególnych kompetencji wskażą z jednej strony na ich poziom, z drugiej umożliwią porównanie tego poziomu z wymogami dla zdefiniowanych profili kompetencyjnych dla wybranych zawodów i stanowisk. Przygotowanie wsadu merytorycznego do testów kompetencji wymaga współpracy specjalistów z wielu dziedzin, począwszy od osób zaangażowanych w dany zawód i specjalność, takich jak nauczyciele zawodu czy praktycy (pytania do oceny wiedzy i umiejętności zawodowych), poprzez nauczyciele innych przedmiotów (pytania do oceny wiedzy i umiejętności w innym zakresie niż czysto zawodowe), po doradców, coachów czy psychologów (pytania do oceny umiejętności miękkich i zachowań determinowanych postawami uczniów).

Za wypracowanie rezultatu odpowiedzialny jest partner hiszpański, w pracach brać udział będą wszyscy partnerzy. Wypracowanie rezultatu zaplanowano w okresie 10.2022 – 04.2024 w dwóch podokresach 10.2022 – 04.2023 oraz 12.2023 – 04.2024. Wynika to z konieczności aktualizacji diagnozy potrzeb i przygotowania ostatecznej wersji po etapie testowania narzędzia do oceny kompetencji.

R3: Narzędzie informatyczne do automatycznej oceny poziomu kompetencji i zgodności z profilami

Data rozpoczęcia działania: 01-12-2022

Data zakończenia działania: 30-06-2024

Prace nad rezultatem rozpoczną się w grudniu 2022 r.

R4: Propozycja interpretacji wyników testu kompetencji wraz z przykładowymi działaniami rozwojowymi i możliwościami pozyskania ich finansowania

Data rozpoczęcia działania: 01-10-2023

Data zakończenia działania: 30-09-2024

Prace nad rezultatem rozpoczną się w październiku 2023 r.

pl_PLPolski