O projekcie

 2021-1-PL01-KA220-VET-000034866

Okres realizacji: 01.01.2022 – 31.12.2024

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia szkół technicznych w Europie przez wdrożenie narzędzia do analizy luki kompetencyjnej uczniów kształcących się w zawodach: technik budownictwa, technik logistyk, technik energii odnawialnej. Będzie on realizowany przez wsparcie szkół w uatrakcyjnieniu nauczania, w tym w trybie zdalnym, przez wypracowanie rozwiązań, które w sposób trwały podniosą jakość nauczania i dostosują edukację zawodową do oczekiwań rynkowych. Wypracowanie narzędzia do kompleksowej oceny kompetencji w wybranych kierunkach kształcenia przyczyni się do zniwelowania problemu różnic między oczekiwanymi kompetencjami absolwentów przez rynek a faktycznym zakresem wiedzy, umiejętności i postaw, które oferują. Będzie to możliwe przez ustawiczne monitorowanie zarówno miękkich jak i twardych kompetencji uczniów przez cały okres ich kształcenia. Szkoła będzie mogła lepiej przygotować swoich absolwentów do wejścia na rynek pracy, co samo przez się zwiększy jej atrakcyjność w oczach kolejnych roczników. Nauczyciele będą mogli koncentrować uwagę na stwierdzonych lukach kompetencyjnych, a uczniowie uzyskają realną ocenę swoich szans na rynku pracy. Wykorzystanie metod wielowymiarowej analizy porównawczej pozwoli na prezentację wyników w formie graficznej łatwej do interpretacji. Rezultaty projektu przyczynią się do zwiększenia motywacji do działania wśród młodych ludzi i do podejmowania różnych form dokształcania. Wyniki będą także podstawą do ewaluacji sposobu kształcenia i okazją do wdrożenia projektów rozwojowych w celu uzupełnienia ewentualnych luk kompetencyjnych. Dzięki wprowadzanym zmianom w programach kształcenia/tworzeniu nowych szkoleń w ramach projektów rozwojowych będzie możliwość by nauczyciele odpowiadający za nie, zyskali wymierne wyniki pokazujące wpływ tych elementów na niwelowanie luk kompetencyjnych. Zwiększy to chęć do realizacji takich działań – nauczyciele zobaczą konkretny efekt ich pracy. W wyniku działań zaplanowanych w ramach projektu szkoły zyskają nową metrykę (profile kompetencyjne absolwentów) do promocji własnych aktywności i podkreślenia jakości działania wśród potencjalnych uczniów. Gdy stanie się ona popularna to prowadzić będzie do doskonalenia procesu nauczania, tak by na „wyjściu” absolwent danej szkoły dysponował lepszymi kompetencjami niż absolwent tego samego kierunku konkurencyjnej placówki. Projekt będzie odpowiadał także na potrzeby innych pracowników szkół technicznych – doradcy zawodowi i pedagodzy otrzymają unikalne narzędzie, które ułatwi im wspieranie młodzieży w projektowaniu i realizacji ścieżek kariery zawodowej. Nie będą już musieli tworzyć własnych instrumentów badawczych, czy korzystać ze zróżnicowanych testów kompetencji dostępnych w Internecie. Rezultaty opracowane w ramach naszego projektu będą adresowane także do pracodawców, odpowiadając na ich potrzeby. Z jednej strony otrzymają dostęp do oceny kompetencji uczniów z danej szkoły, co pozwoli podejmować decyzje o strategicznej współpracy z daną placówką w oparciu o bardziej merytoryczne informacje. Z drugiej zaś, ze względu na uniwersalnych charakter narzędzia, będzie możliwość jego łatwej adaptacji do celów wewnętrznych danego pracodawcy – np. jako narzędzia do badania stopnia kompetencji własnych pracowników w przedmiotowych branżach. W następstwie narzędzie to ma potencjał by stać się elementem tworzenia ścieżek rozwoju zawodowego dla specjalistów z branż logistycznej, budownictwa, energii odnawialnej. Nasze działania, stanowić będą odpowiedź także na potrzeby decydentów w obszarze lokalnej, regionalnej, krajowej i europejskiej edukacji zawodowej. Dzięki stworzeniu konkretnego rozwiązania do monitoringu luki kompetencyjnej uczniów szkół technicznych pokażemy, że istnieje nie tylko silna potrzeba, ale także realna możliwość by zmienić sposób funkcjonowania edukacji sektora VET w naszych krajach i doprowadzić do wprowadzenia na rynek globalny bardziej konkurencyjnych młodych Europejczyków.

pl_PLPolski